09224769589-09036872450

کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


500 فالوور ایرانی
- ارسال سریع سفارشات

- سرعت ارسال روزانه 2500 عدد

- 60-70 درصد کاربران واقعی و ایرانی

- حداکثر تعداد قابل ارسال 60-70 هزار نفر

- امکان لغو سفارش قبل از شروع ارسال

- بدون نیاز به فالو یا لایک کردن دیگران

- دارای پشتیبانی تلفنی و تلگرامی


19,000 toman به صورت یک بار

1000 فالوور ایرانی
- ارسال سریع سفارشات

- سرعت ارسال روزانه 2500 عدد

- 60-70 درصد کاربران واقعی و ایرانی

- حداکثر تعداد قابل ارسال 60-70 هزار نفر

- امکان لغو سفارش قبل از شروع ارسال

- بدون نیاز به فالو یا لایک کردن دیگران

- دارای پشتیبانی تلفنی و تلگرامی


29,000 toman به صورت یک بار

2500 فالوور ایرانی
- ارسال سریع سفارشات

- سرعت ارسال روزانه 2500 عدد

- 60-70 درصد کاربران واقعی و ایرانی

- حداکثر تعداد قابل ارسال 60-70 هزار نفر

- امکان لغو سفارش قبل از شروع ارسال

- بدون نیاز به فالو یا لایک کردن دیگران

- دارای پشتیبانی تلفنی و تلگرامی


550,000 toman + 1 toman هزینه تنظیم به صورت یک بار

5000 فالوور ایرانی
- ارسال سریع سفارشات

- سرعت ارسال روزانه 2500 عدد

- 60-70 درصد کاربران واقعی و ایرانی

- حداکثر تعداد قابل ارسال 60-70 هزار نفر

- امکان لغو سفارش قبل از شروع ارسال

- بدون نیاز به فالو یا لایک کردن دیگران

- دارای پشتیبانی تلفنی و تلگرامی


105,000 toman به صورت یک بار

10000 فالوور ایرانی
- ارسال سریع سفارشات

- سرعت ارسال روزانه 2500 عدد

- 60-70 درصد کاربران واقعی و ایرانی

- حداکثر تعداد قابل ارسال 60-70 هزار نفر

- امکان لغو سفارش قبل از شروع ارسال

- بدون نیاز به فالو یا لایک کردن دیگران

- دارای پشتیبانی تلفنی و تلگرامی


193,000 toman به صورت یک بار